Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az aljegyzői feladatok ellátása.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  önkormányzat
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Középvezetői
Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Kerepes
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók, és a mindenkori költségvetési lehetőségek figyelembe vételével történik. A próbaidő 6 hónap. A pályázat benyújtása postai úton vagy személyesen lehetséges a 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. címre, kérjük a borítékon feltüntetni a KPH/9853/2023 számot.
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Magyar állampolgárság
  Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
  Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy
  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy
  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő, vagy
  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
   jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés
  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány ( speciális: 179-es sorszámú közszolgálati tv. 39.§.alapján) vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
  Következetesség, kiszámíthatóság (vezetői)
  Cél- és feladat-orientáltság (vezetői)
  Rendszerszemlélet, lényeglátás (vezetői)
  Döntési képesség, felelősségvállalás (vezetői)
  Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
  vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
  Adatkezelési nyilatkozat
  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
  végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
A pályázat benyújtásának határideje:  2023.12.08. 12:00
A pályázat elbírálásának módja:  A beérkezett pályázatokról a jegyző javaslata alapján a polgármester dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje:  2023.12.15. 14:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.kerepes.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.01.01.
Hirdetés