Hirdetés
A jegyző – (jegyzői annotációk) PDF Nyomtatás
2011. április 19. kedd, 07:56

 

jegyzo_indBárdos László címzetes főjegyző ismét megtisztelt bennünket egy összefoglaló, gondolatébresztő, megvitatásra méltó összefoglalóval a jegyzők közigazgatásban betöltött szerepéről, az 1780-as évektől egészen napjainkig. Az írás kiváló felvezetőül szolgál a május 12-i szakmai nap témáihoz.

 

A 20 esztendeje újjászületett jegyzői hivatás az elmúlt évek alatt az átlagosnál is többször került a szakmai érdeklődés középpontjába. Jelenleg – „újra lesznek járások, a jegyzők átkerülnek a kormányhivatal alá, majd a járási hivatalok közigazgatási vezetői lesznek, illetve munkájuk önkormányzattal kötődő részét a polgármesteri hivatalvezető veszi át” – a továbbfejlesztésre vonatkozó javaslatok sokasága, és mondhatjuk kavalkádja néha szinte sokkoló hatással van a jegyzők mindennapi munkájára.

A közigazgatás háza táján most nincs nyugalom, de a jegyzők nem tesznek mást „csak” végzik a munkájukat. De a jegyzői tisztség több évszázados múltja megérdemli, hogy dolgainknak adjunk némi nyilvánosságok! A nyomaték kedvéért mondhatom, hogy a jegyzői munka a születéstől a halálig átszövi minden ember életét.

I. A történelmi múlt - A fölsoroltakat nem kívánom kommentálni, az önmagáért szól:

1.)    A jegyzői tisztség már a feudalizmusban megjelent, ahol a jegyző földesúri pénzen szerződtetett, írni-olvasni tudó azon személy volt, aki a szolgabírói leiratokat közvetítette, és a földesúri szolgáltatásokkal kapcsolatban a hozzá fordulók panaszait megfogalmazta. Gróf Gadányi József írja 1788-ban:

„Dolgaim nékem is nehezek és nagyok,

Mivel én falusi Nótárius vagyok.”

 

2.)    1836. évi IX. törvénycikk 1. § „…Jegyzőt pedig, ki jó erkölcséről és ügyességéről ösmeretes, a Földes-Úrnak jóváhagyása mellett az illető község szabadon fogad, mely jóváhagyás megtagadása esetében a Megye Közönsége a fennforgó nehézségeket elintézi, és minden esetre arra fog figyelmeztetni, hogy a Községek Jegyzők nélkül ne maradjanak.”

3.)    1897. 18. tc. jegyzőtartásra kötelezte a községeket, rendezte a jegyzői tisztség jogi problémáit és már ekkor előírta a tisztség betöltéséhez szükséges jegyzői vizsga letételét.kozig_kislexikon

4.)    Ki is, mi is a jegyző? Az 1929-ben megjelent Közigazgatási Kislexikon a „községjegyzőről” az alábbi összefoglalást adja.

„Községjegyző a községi elöljáróság szellemi vezetője, annak legfontosabb tagja. A községi (kör)jegyző intézi a törvények, rendeletek, szabályrendeletek végrehajtását az elöljáróság többi tagjai bevonásával, ő látja el a községi igazgatás ügykörében az írásbeli tennivalókat, ő irányítja a község önkormányzati életét és intézi, vezeti a község vagyonkezelését és háztartását. Állása élethossziglan szól.”

 

5.)    Magyary Zoltán 1942-ben a közigazgatásról írott munkájában következőképp vélekedett a jegyzőről:

„A jegyzőt a megfelelő képesítéssel bíró egyének közül a képviselő-testület élethossziglan választja. Ő a községnek, mint szervezeti egységnek a tulajdonképpeni főnöke, az ő érdeme, ha a község vezetésében van előrelátás magyaryés iniciatíva, jó a szervezet, van parancsadás, azaz mozog a közigazgatás, van összhang és ellenőrzés a különböző szervekkel szemben és a jegyző mulasztása, ha mindez hiányzik.”

6.)    1948-ban a jegyzői állásokat megszüntették, majd 1950-ben az önkormányzati közigazgatást is. A jegyzői feladatokhoz hasonló, főként államigazgatási feladatokat a VB titkár látta el.

7.)    A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény visszahozta az önkormányzati rendszert, s ezzel együtt a jegyzői tisztséget is. A jegyzőknek jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek kell megfelelniük, kinevezésük már nem élethossziglan, de határozatlan időre szól.

8.)    1999:”… a Jegyzők a magyar közigazgatás sarokkövei

 • a jegyző lojális a Magyar Államhoz (Országgyűléshez, képviselő-testülethez, polgármesterhez)
 • több mint 150 éve vezetik az önkormányzati és parlamenti választásokat
 • a jegyző szolgálja, de nem szolgája a képviselő-testületnek, a polgármesternek
 • a jegyző normális ember IS!”

(Mindez számukra azért szívet melengető, mivel ez a jegyzők szakmai főnökének, dr. Tóth Zoltán belügyi államtitkár tollából származik!)

9.)    2002-től a miniszterelnök címzetes főjegyzői címet adományozhat a tartósan kiemelkedő szakmai munkát végző jegyzőnek. Ez olyan elismerés, mely valódi ösztönzést adhat anyagilag és erkölcsileg is.

 

 

II. A kielégítő jegyzői tisztség látleletei

 

 

Mit hallottunk évek óta mind a szakmától, mind a politikától:

1990

– Erősíteni szükséges a jegyző szakmai szerepét, gátat kell szabni a jegyző gyengülését eredményező folyamatoknak, sőt azt kell elérni, hogy a hivatal első emberévé váljon. A szakmai felkészültség, a függetlenség, az állami védettség a törvényesség legfontosabb garanciái.

– Mind a képviselő-testületek, mind a polgármesterek elemi érdeke, hogy a jegyző az önkormányzat szakmailag megfelelően képzett, a törvényességnek elkötelezett szakembere legyen, továbbá, hogy a döntés-előkészítési folyamatban kellő súllyal vegyék figyelembe a törvényesség megtartása érdekében felvetett érveit, véleményét

– Az önkormányzati működés minden szereplőjének feladata, hogy a törvényesség kulcspozícióban dolgozó jegyző tevékenységéhez szükséges feltételek biztosításához hozzájáruljon.

1994–2002

– A jegyző nem egy közigazgatási szerv vezetője csupán, hanem egy közösség meghatározó tagja, egyik motorja, vezetője. Kistelepülésen a közösség „mindenese” jó értelemben, ő a helyiek szemében a „közigazgatás”. Társa a polgármesternek. Nagyobb településeken a hivatalvezetői feladatkörön túl településmenedzser és közéleti szereplő is egyben.

– Nem állás ez, hanem feladat, amelyhez az elhivatottság érzése, a település részletes ismerete, az ügyfelek irányában megnyilvánuló empátia kell a szakmai felkészültségen kívül.

– Hatásköreiket tekintve polihisztorok.

2002–2010

– 2002-től lényegesen jobb lesz a jegyzők erkölcsi és anyagi megbecsülése, mivel ők a helyi igazgatás kulcsemberei (is), juttatási rendszer, címzetes főjegyzői juttatás, lakástámogatás, ösztöndíjrendszer, a 35 éves jubileumi jutalmi fokozat, az alanyi jogon biztosított ruhapénz, a nyelvtudás fokozottabb elismerése, rekreációs szabadság).

– A közigazgatási ügyekben való döntés egyre inkább speciális szakértelmet követel. Nem elegendő csupán a jogismeret és a közigazgatási gyakorlat. A nagyon terjedelmes és szerteágazó jog mellett ismerni kell a közigazgatás szervezetét, az aktív közigazgatás módszereit, működését, a jogi szabályozás indokául szolgáló társadalmi, gazdasági, politikai megfontolásokat is.

– A jegyzőtől azt várják, hogy keresse meg az önkormányzat „érdekében” álló jogi megoldásokat. A mindenáron való megoldáskeresés ezután – sok esetben nem is titkoltan – durva anyagi vagy eljárási jogszabálysértésekben összegződik.

Jelenleg:

– A jegyző a helyi politika és a közigazgatás, mint szakma ütközőpontjában áll. Ahhoz a munkához, amelyet végez, legalább akkora fokú tekintélyre és függetlenségre volna szüksége, mint a bíráknak. A törvényesség garantálásához függetlenednie kellene attól a közegtől, ahol a tevékenységét gyakorolja.

Ki akkor hát a jegyző? A település polgármesteri hivatalának vezetője, egységes koordinátora, menedzsere, a mindenkori képviselő-testület és a polgármester szakmai tanácsadója, a ciklusonként átmenő kontinuitás részese, aki végül is már megkapta: túlságosan jóban volt az előző legitim, kollektív hatalomgyakorlókkal és polgármesterrel. Ezért …

 
III. A változó jegyző: az eltűnő tisztség nyomában

 

 

Mondjuk ki nyíltan: nem egy jegyző helyzete ellehetetlenült. A testület politikai súlya, a kiszolgáltatott helyzet – helyenként – már elnyomja a törvényesség biztosítására vonatkozó igényt. Sőt nem egy önkormányzat nyűgnek érzi a törvényi korlátokat, az elképzelések messze túllépik a törvényi előírásokat.

Érdemes elgondolkodni a jegyzőknek azon, hogyan jutottunk el odáig a rendszerváltást követő 20 évvel, hogy a határozatlan időre testület által kinevezett jegyző eltávolítására a testületi ülésen szóban javaslatot tesz a polgármester – de olyan is volt, hogy a polgármester nem tudott róla, hanem valamelyik frakció vetette fel napirendre – s minden indoklás nélkül, kéthavi felmondással, egy „tollvonással” eltávolíthatóvá vált.

„A jogviszony munkáltató általi megszüntetésének egyszerűsítése lehetőséget nyújt a  minőségi szakembergárda kialakítására és a köz szolgálatában végzett munka színvonalának emelésére.” Ez tréfa?!! mondta volna pár évvel ezelőtt bármelyik vizsgán ezt mind az oktató, mind a vizsgázató!

 

De félre a (véresen komoly) tréfát, mert a mi bőrünkről van szó!

A jegyzői tisztség grafikonja

tisztseg

A jegyzői béren felüli juttatások

 

juttat

A (1948-as kisvárosi költségvetésből)
–lakás, lakbérsegély
– a jegyzői lakás közterhei: közmű-szolgáltatási díjak, lakásbiztosítási díj
– jegyzői úti-átalány
– jegyzői javadalmi föld
 
B        
– ruhapénz
– lakás támogatás
– ösztöndíjrendszer
– rekreációs szabadság
– a jegyzői juttatás
       
– cafetéria

 

IV. Harangszó

 

A jegyzők munkája mindvégig a törvényesség kérdését helyezte a középpontba. A törvényesség sérelmét nem tudják semmilyen formában tolerálni, s ennek többen úgy adtak hangot, hogy a jelenlegi helyezettel kapcsolatban kifejtették: „én ezt már nem értem”. Pedig szerintem értik, de elfogadni nem akarják!!

Napjainkban a jegyzők közös kívánsága: a közszolgálati és a jegyzői munka értékén való kezelése. Nehéz évek vannak mögöttünk, és még nincs is vége a „vesszőfutásnak”. Pedig a jegyzők zöme jól ismerte, s ismeri munkájának és elvégzendő konkrét feladatainak a célját, megvan a munkájához szükséges műveltsége és szakmai ismerete, s mindezek birtokában akarja is jól és hatékonyan ellátni feladatát.

Ismeri,  tudja,  akarja!

 

Ezen jegyzői annotációk önmagukért, a jegyzőkért szólnak. Ez persze igen kevés. Hogy szól-e harang a jegyzőkért, majd elválik. Ehhez kell, hogy legyen, aki kongatja, s az sem árt, ha van harang.

 

Bárdos László

címzetes főjegyző

Ossza meg a bejegyzést

 

Hozzászólások  

 
+7 #16 ügyintéző 2011-12-19 11:46
A jegyzők körül forogna a világ? Sajnálattal jelentem NEM,Őket a politika végzi ki, mert majd lesz ÚJ életpálya program,és sok hozzáértő politikailag kinevezett Hivatalnok,akik nagyon kedvesen küldik vissza a falusit a" saját" hivatalához,jó esetben ott még valaki majd ért is hozzá.A jegyző?A helyi ügyekhez értő,akihez lehet bizalommal fordulni,minek, a falusiaknak
Idézet
 
 
+6 #15 spórolni kell 2011-12-19 11:26
Sajnos odajutottunk a nagy takarékosságban ,hogy a falusiakat már csak "távolból"illet i meg a hivatali kiszolgálás,mer t a falusi ember nem lázad, nem szervezkedik, csak majd VÁLASZT ,De mikor is URAK!!!!!!
Idézet
 
 
+5 #14 le a jegyzőkkel 2011-12-19 11:13
cél a faluk tönkre tétele,a nagyfizetésű "politikai"állá sokban kellene visszavenni és maradhatnának helyükön falusi jegyzők is
Idézet
 
 
-4 #13 rr 2011-09-22 17:53
kérem HOZZÁSZÓLÁSOM LEVÉTELÉT
Idézet
 
 
-4 #12 rr 2011-09-21 17:44
Nézd meg az ujpesti jegyzőt, majd megtudod, hogy kell dolgozni, egész nap ölbe tett kézzel ülni. A munkát végzi a hivatal a magas fizetés az Övé, sőt még a cimzetes főjegyzői cim is. Ilyen jegyzőkre nincs szükség, igen is kell a reform.
Idézet
 
 
+1 #11 paus 2011-05-15 12:47
Notarkv, DSD egyetértek, bár szerintem ma senkinek nem könnyű. Lehet az ügyintéző, jegyző, vagy akár a polgármester. Mindenki nagyon le van terhelve, sajnos túl sok kritika éri ma a köztisztviselők et. Csak összefogással lehet ezen felül emelkedni.
Idézet
 
 
+10 #10 notarkv 2011-05-14 16:46
A jegyzői feladat egyáltalán nem könnyű, óriási politikai nyomás alatt kell helyt állni.A jegyzőnek együtt kell éjni a településsel, mind a lakossággal, mind a kéoviselő-testü lettel, mind a polgármesterrel . mind az apparátussal. Igen nehéz a munkáltatói jogokat gyakorlónak mondani,hogy ezt nem szabad, mert törvénysértő. Hol van még olyan munkakör ahol a beosztottnak kell lenni a főnök(ök)kel szemben a féknek, s valamire nemet mondani. Igen nagy a felelősség, mert ha baj van úgy is rá mutogatnak vissza. Nem véletlen, hogy sok polgármesternek , a politikának ezred rangu a szakmai hozzáértés, tapasztalat, inkább a "bólogató Paprika Jancsi" a jó jegyzŐ.Nem véletlen, hogy gyakran a jegyző és a polgármester együtt bukik. Ez azért van, mert a jegyző a szolgaságot választotta, nem pedig a szakmai szolgálatot. A jegyzőket nem lenne szabad kitenni a politika prédájának, hanem a szamaiságot erősítve függetleníteni attól. Egy jegyző, ha politizál szakmailag hiteltelenné válhat.
Idézet
 
 
+4 #9 DSD 2011-05-13 13:26
Ennyi rosszindulatú megjegyzés után nehéz komolyan írni a témában. Nekem eszembe nem jutna egy az orvosok béremelését szorgalmazó cikkhez odaírni,hogy de csak a jó orvosokét, mert milyen sok ilyen-olyan van köztük. De tény, a klasszikus jegyzői, főleg a falusi jegyző modell kiiktatásra kerül. A településért elhivatott és a mindenkori népakaratból odakerült vezetőket lojálisan kiszolgáló, döntéseiket szakmailag előkészítő, végrehajtó, a szakmai stabilitást képviselő nótárius, az állítólagos magas színvonalú, de lélektelen szakmaiság oltárán fel lesz áldozva, ismét egy olyan szakma, amit majd csak a XIX. századi regényekből ismerhetnek meg a gyerekeink, ismét egy falusi sors-modell, ami megszűnik.
Idézet
 
 
0 #8 DSD 2011-05-13 13:02
Komolyan nem értem, az ügyintézők között nincs senki aki rosszul végezné a munkáját? Vagy a jegyzők genetikailag mások? Minden szakmában van jól és rosszul dolgozó, nehogy a jegyzőknél ez másképpen legyen. A kiválasztásuk a testület és a polgármester dolga, ott lehet reklamálni, vagy el kell indulni a választásokon. Mellesleg ez a cikk a jegyzőt szélesebb körben, jelképesen is érti, a szakma megtestesítőjek ént az ügyintézőivel. Most akkor kezdjük el szidni az iskolaigazgatók at, osztályvezetőke t, főorvosokat, gyárigazgatókat is? Lehet, hogy ők se dolgoznak a kolleginák felfogása szerint, mert úgy tűnik hiába magyarázom, hogy a vezetőnek nem a legjobb ügyintézőnek kell lennie. Ettől persze lehet, hogy rosszul végzi a munkáját,lehet, hogy nem látja át a közigazgatást, s ez baj. De ne tessék általánosítani, ráadásul egy ügyintéző sincs eltiltva a jegyzővé válástól, ha az csupa móka és kacagás.
Idézet
 
 
-4 #7 Kovács Éva 2011-05-12 13:08
"II. A változó jegyző: az eltűnő tisztség nyomában" - na ne már. Mért a szerencsétlen kétkezi munkást -aki minimálbérből él- el lehet küldeni egyik napról a másikra. Az nem baj. Szegény szerencsétlen jegyző a maga kis kettő-háromszáz ezer forintjával mit kezdjen.
"" Pedig a jegyzők zöme jól ismerte, s ismeri munkájának és elvégzendő konkrét feladatainak a célját, megvan a munkájához szükséges műveltsége és szakmai ismerete, s mindezek birtokában akarja is jól és hatékonyan ellátni feladatát."" Hát ezen is lenne mit vitatkozni!
Idézet
 

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

23ev

               CÉGBEMUTATÓ


 

online

Bejelentkezés

Miért érdemes regisztrálni?

Kiemelt témák hozzászólásai

 • Egyetértek az átlátható önkormányzat programmal. Esetleg átlátható állam program... Tovább...
 • Ez nyíltan az önkormányzatok kivégzése, pénzügyi tönkretétele. Csak mellékesen m... Tovább...
 • SIRALMAS!!!! Eljutottunk oda, hogy egy utcáról bekerülő fiatal középfokú végzett... Tovább...
 • Az önkormányzatokn ál megint nem lesz béremelés!!! A bevételeket elveszik,így a ... Tovább...
 • Eljutottunk oda, hogy a pályakezdő köztisztviselő, közalkalmazott( középfokú vég... Tovább...
 • Tehát a gazdaság újraindításának az a legjobb módszere, ha közben tönkretesszük ... Tovább...
 • De legalább van egy kitűnő" ASP-nk és KIRA rendszerünk, amiben éjjel nappal dolg... Tovább...
 • Ha úgy országosan egyszerre felállna MINDENKI!....ak kor talán a kormány is észh... Tovább...
 • Az önkormányzatokn ál a covid alatt kellett dolgozni. A bérekről mindenki hallga... Tovább...
 • Megyei önkormányzat minek van - mit csinál?! Intézményeket nem tart fenn, adót n... Tovább...
 • Teljesen egyet értek. Minket semmibe vesznek.Lehet hogy az a acél, hogy mielőbb ... Tovább...
 • Mindig mindenki ülésezik. DE! Az önkormányzatokn ál megint lesz béremelés!!! Han... Tovább...
 • Semmi értelme a közmunkának,csa k egyesek járnak jól....... Tovább...
 • Nagyon jó a rendszer, csak nem tudjuk kinek: 15 milka helyett kaptunk 2-öt...sze... Tovább...
 • A megyei önkormányzatokn ak - elsősorban a Fidesznek köszönhetően - sem érdemi f... Tovább...